تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 97/01/01
مهلت ارسال مقالات 97/03/31
نتايج داوري مقالات یک هفته بعد از ارسال مقاله 
مهلت پرداخت هزینه يك هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 97/04/14

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در14 اسفند ماه 1397 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان