تاريخ هاي مهم

شروع ارسال مقالات 97/07/01
مهلت ارسال مقالات 97/12/10
نتايج داوري مقالات یک هفته بعد از ارسال مقاله 
مهلت پرداخت هزینه يك هفته بعد از پذيرش مقاله
تاريخ برگزاري كنفرانس 97/12/16

محل برگزاری کنفرانس در استان مازندران و شهر بابل و در16 اسفند ماه 1397 خواهد بود و مکان آن متعاقبا اعلام خواهد گردید.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان