كنفرانس گذشته

کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

 

 

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در 7 آبان ماه 1394 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 280 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 179 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

 

دومین کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

 

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در25 آذر ماه 1395 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 180 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 105 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

 

 

سومین کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

 

 

دريافت فايل PDFمقالات

 

اين كنفرانس در 30شهریور ماه 1396 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور مسئولين  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 150 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 91 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) به ثبت رسيده است.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان